×

CODI ÈTIC
DE LA CUP

El combat està en allò que es diu i en allò que es faLa Candidatura d’Unitat Popular per tal de refermar davant de la ciutadania el seu compromís de treballar, amb rigor i transparència, vol fer que la seva presència institucional pugui ser alhora, testimoni de com desenvolupar l’activitat política amb honestedat i al mateix temps, compromís de servei a la transformació social i l’alliberament nacional del nostre país. En aquest sentit,

DECLAREM:

Els/les sotasignats, com a possibles càrrecs electes de la Candidatura d’Unitat Popular i com a components de la societat catalana preocupats perquè l’activitat política faci aportacions a l’organització, gestió i regulació democràtica de la nostra col·lectivitat, més enllà de l’estricte compliment de la legislació vigent.

CODI ÈTIC DELS I LES CANDIDATES I CÀRRECS DE CONFIANÇA DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

 1. Els càrrecs electes de la Candidatura d’Unitat Popular exerciran les seves responsabilitats d’acord als continguts del programa electoral i al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà d’interessos personals o corporatius, d’acord amb els principis que defensa la Candidatura d’Unitat Popular.

 2. Les persones que ens regim pel present Codi Ètic ens refermem en continuar mantenint el criteri que els recursos públics que l’administració posa al servei del nostre càrrec, no poden ser utilitzats per a finalitats particulars.

 3. La responsabilitat dels càrrecs electes de la Candidatura d’Unitat Popular s’entén com una responsabilitat pública de servei a la ciutadania justament retribuïda. En aquest sentit la retribució (en una escala depenent de la situació familiar de les diputades) serà de: 1.544,97 €, 1.674,71 € o 1.804,30 € tenint en compte aquestes circumstàncies personals.

 4. Els càrrecs electes i de confiança de la Candidatura d’Unitat Popular no acceptaran regals de cap persona i/o institució o empresa d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs electes.

 5. Si durant l’exercici de càrrecs electes i de confiança de la Candidatura d’Unitat Popular han de deliberar o votar, sobre afers en els quals s’hi troben implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar.

 6. L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes de la Candidatura d’Unitat Popular és temporal; en conseqüència per a garantir la necessària renovació d’equips i d’idees ens comprometem a un màxim de 2 mandats.

 7. Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe o de confiança de la Candidatura d’Unitat Popular, durant un període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia.

 8. Més enllà de la normativa vigent en cada moment en matèria de incompatibilitats per a l’exercici de funcions a l’Administració i dels comportaments castigats penalment per a l’exercici indegut de funcions públiques o per l’ús de fons públics es consideraran faltes ètiques en contravenció del present Codi:

  1. L’ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec o d’interès personal.
  2. L’afavoriment dels interessos propis del personal al seu càrrec més enllà del criteri de mèrit i capacitat.
  3. El no sotmetre’s a processos de control extern i de participació o d’informació ciutadana que garanteixin l’adequada transparència i control de l’activitat.